درس زبان در تمامی رشته های آزمون سراسری کارشناسی ارشد همواره مشتمل بر 15 سؤال عمومی و 15 سؤال تخصّصی بوده است. پرسش های قسمت زبان تخصّصی همیشه به صورت درک مطلب (Reading Comprehension) در رابطه با 2 تا 5 متن تخصّصی طرح می شده اند؛ در حالی که ساختار سؤالات زبان عمومی هر سال دچار تغییراتی گردیده و شکل ثابتی به خود نگرفته است. البتّه به نظر میرسد پس از تمامی تغییرات، نهایتاً طرّاحان به چارچوب مشخّصی رسیده باشند چرا که در آخرین دوره آزمون کارشناسی ارشد، در تمامی رشته ها از الگوی واحدی استفاده شده است که نسبت به دورههای پیشین از انتظام و انسجام بهتری برخوردار است و احتمالاً تا چند سال آینده هم حفظ خواهدشد. بر این اساس، 10 سؤال نخست زبان عمومی به پرسش های لغت (Vocabulary) و 5 سؤال بعدی به پرسش های دستور زبان (Grammar) اختصاص می یابد. سؤالات لغت از یکدیگر کاملاً مستقل و مجزّا هستند، ولی سؤالات دستور زبان به صورت جای خالی در یک پاراگراف متن مشترک تعبیه میشوند که اصطلاحاً Cloze Test نیز نامیده می شود. سؤالات زبان تخصّصی نیز تقریباً برای تمامی رشته ها در سال جاری مشتمل بر سه متن تخصّصی و 5 سؤال درک مطلب از هر یک بوده اند. این ساختار طرّاحی سؤالات درس زبان، در آزمون های مؤسّسه نصیر نیز حتّی الامکان حفظ خواهد شد تا شما داوطلب گرامی را با سبک و سیاق سؤالات آزمون کارشناسی ارشد آشنا سازد و حدّاکثر آمادگی را برای آن آزمون برایتان فراهم آورد.
برای کسب آمادگی در بخش زبان تخصّصی، مطالعه کتاب زبان تخصّصی رشته خودتان (چاپ انتشارات سَمت) و پاسخگویی به سؤالات درک مطلب آن مفید خواهد بود. البتّه این کتاب تنها نمونه هایی از متون تخصّصی رشته شما را در بر می گیرد و مطالعه آنها صرفاً به عنوان تمرین درک مطالب تخصّصی توصیه می گردد و در آزمون کارشناسی ارشد از متن های این کتاب ها استفاده نخواهد شد. بنابر این خود را محدود به این کتاب نکنید و مسلّم بدانید که هرچه متون تخصّصی بیشتری را به زبان انگلیسی مطالعه کنید، آمادگی بیشتری پیدا خواهید کرد. مهارت پاسخگویی به سؤالات چهارگزینه ای درک مطلب نیز می تواند مکمّل دانش زبان تخصّصی شما باشد، که با تمرین و تکرار فراهم خواهد آمد.
حال، به موضوع اصلی بحث می رسیم : ”چگونه برای زبان عمومی آزمون کارشناسی ارشد آماده شویم“ برای کسب آمادگی مطلوب در پاسخ گویی به سؤالات لغت، باید گنجینه ای غنی از لغات متداول زبان انگلیسی در اختیار داشته باشید. کتاب های متعدّدی برای این منظور موجود است که از بین آنها می توان «504 Absolutely Essential Words»را بهترین و مطرح ترین دانست؛ به گونه ای که بررسی ما نشان می دهد درصد قابل توجّهی از گزینه های سؤالات لغت آزمون کارشناسی ارشد در دوره های گذشته، از آن استخراج شده اند. این کتاب مشتمل بر 42 درس است که در هر یک 12 لغت مهم مطرح و تعریف می شوند، هر یک در سه جمله نمونه استفاده می شوند، و آن گاه با تمرین های مختلف، در ذهن خواننده کتاب تثبیت می گردند. برای صرفه جویی در وقت و کاهش نیاز به مراجعه به Dictionary، می توانید به جای کتاب اصلی، از نسخه هایی که ترجمه های فارسی را نیز در کنار متن اصلی آورده اند استفاده کنید.
بعد از این کتاب، می توان «Barron’s Essential Words for the TOEFL»را یکی از بهترین منابع لغت دانست. این کتاب هم 30 درس دارد که در هر یک 15 لغت مهم مطرح شده اند. مطالعه این منبع هم به غنی تر کردن دانش شما از لغات مهمّ زبان انگیسی کمک شایانی خواهد نمود. البتّه اگر می خواهید تنها از یکی از این دو منبع استفاده کنید، مطالعه کتاب 504 را پیشنهاد می کنیم. در مورد گرامر هم می توانید از کتاب «English Grammar in Use (Cambridge)»استفاده کنید. این کتاب شامل 145 درس کوتاه است که در هر کدام، یک یا چند نکته دستور زبان انگلیسی مطرح شده و مثال های متعدّدی برای یادگیری هر چه بهتر آنها ارائه شده است.