دکتر حسن انوری

وقتی كتاب (غلط ننویسیم) استاد ابوالحسن نجفی منتشر شد، زبان شناس نامدار دكتر محمدرضا باطنی مقاله ای در نقد آن نوشت با عنوان (استاد اجازه بدهید غلط بنویسیم). نقد از آن جا ناشی است كه زبان شناسان ، بسیاری از آنچه را ادبا غلط می انگارند نتیجه تحول زبان می دانند. از جهتی حق با زبان شناسان است . زبان در حال تحول است . پیوسته گروهی از كلمات از زبان بیرون می روند و به بوته فراموشی سپرده می شوند و گروهی از كلمات جدید در زبان ظاهر می شوند و كلماتی كه به موجودیت خود ادامه می دهند از جهت آوایی و معنایی و دستوری دچار دگرگونی می شوند. این دگرگونی نخست به صورت غلط ظاهر می شود سپس تبدیل به غلط مصطلح می گردد، غلط مصطلح كه فراگیر شد و به زبان اهل كتاب و ادب سرایت كرد جای صحیح را می گیرد و صورت سابق كلمه را از میدان به درمی كند.