اکثر ما فکر می کنیم، آمار با جدول و اعداد سر و کار دارد. در حالیکه این عقیده اشتباه نیست ، ریاضی دانان و آمارگران ؛ از کلمه ی آمار در یک بعد وسیع تری استفاده می کنند. آمار گران، آمار را چنین تعریف می کنند : شامل جمع آوری اطلاعات ارقامی است که داده نامیده میشود. سپس آنها را بررسی و بر اساس نتیجه ی این بررسی ها، تصمیم گیری می کنند.

نقش آمار در زندگی روزمره ما در حال افزایش است. دانشمند قرن نوزدهم؛ H.G Wells پیش بینی کرد که روزی طرز تفکر آماری، برای هر شهروند مانند توانایی خواندن و نوشتن، به صورت یک ضرورت در خواهد آمد. مثال های زیر نشان دهنده ی این ضرورت می باشد :

۱. آخرین آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد که هزینه ی زندگی در توکیو در طی یک سال ۸ درصد افزایش یافته است.

۲. آمارها نشان می دهد که استفاده ی مواد مخدر توسط زنان باردار، می تواند برای جنین خطرناک باشد.

۳. آمارهای جمع آوری شده توسط شرکت های بیمه نشان می دهد که امروزه میزان متوسط عمر افراد بیشتر از پیشینیان آنهاست.

۴. آمارها نشان می دهد که اگر هوای استنشاقی ما بسیار آلوده باشد بدون شک افراد زیادی بیمار خواهند شد.

برای بدست آوردن و قرار دادن داده ها، دانش ریاضی اندکی لازم است. همچنین برای بدست آوردن داده ها به روش دقیق و مطمئن به بررسی دقیق توسط افراد وارد نیاز است. اگر داده ها توسط ریاضی دانان و آمارگران کارآزموده بررسی نگردد ممکن است آمارها اشتباه شود.

منبع

آزمون در زبان انگلیسی نوشته ی فرهادی ؛ جعفر پور ؛ بیرجندی