آزمون های عینی ، آزمون هایی هستند که در آنها هم سوال و هم جواب به دانش آموزان داده میشود و دانش آموزان از بین جواب های داده شده تصمیماتی اتخاذ می کنند. این آزمون ها توانایی (بازشناسی) یا تشخیص را می سنجند. مانند : صحیح - غلط ؛ جور کردنی ؛ چند گزینه ای

1. There are four .... In a year.

a. Seasons
b. Months
c. Weeks
d. Fortnights

2. There are four seasons in a year.

True
false

- name the seasons of the year.

Answer : spring , summer, fall , winter

- translate the following sentence into farsi :

The seasons of the year are spring, summer, fall, and winter.

آزمون های ذهنی توانایی بازخوانی را می سنجند. مانند آزمون های تشریحی ؛ کوته پاسخ

- there are four......seasons in a year.
a. Beautiful
b. Tiring
c. Uninteresting
d. Exciting

- there are four beautiful seasons in a year.
true
false

- how many exciting seasons are there in a year?

- in summer, the weather is usually pleasant here.

- which seasons do you like best?


تفاوت بین این دو نوع آزمون در روش های نمره دادن است و هیچ ربطی به فرم و شکل ظاهری آزمون ندارد. مثلا نمی توان گفت که همه ی آزمون های مقاله نویسی ؛ ذهنی هستند و یا تمام آزمون های چهار گزینه ای ؛ عینی هستند.
همان طور که در مثال های بالا ذکر شد.